top of page

ASIAKAS-, MARKKINOINTI- JA TOIMITTAJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

Päivitetty 1.6.2020

Rekisterinpitäjä 

M.R. Partners Oy (y-tunnus: 3020405-5)

Postisoite
M.R. Partners Oy
Rajamaankaari 19 halli 8

02970 Espoo
 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

M.R. Partners Oy 

Puh. 020 1280 280
Email. info@mrpartners.fi  

Rekisteröidyt

M.R. Partners Oy ylläpitää rekisteriä niistä henkilöistä, jotka liittyvät yrityksemme liiketoimintaan joko asiakassuhteen, toimittajasuhteen tai olemassaolevan/mahdollisen tulevan yhteistyökumppanuuden muodossa. Tietoja ylläpidetään asiakasrekisterissä, toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisterissä sekä markkinointirekisterissä.


Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakasrekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen hoitamista ja ylläpitoa varten. Tietojen käsittely perustuu sopimuksen täytäntöönpanemiseen tai valmisteluun.

  • Toimittaja- ja yhteystyökumppanirekisteriin kerätään tietoja yhteistyön hoitamista ja ylläpitoa varten. Tietojen käsittely perustuu sopimuksen täytäntöönpanemiseen tai valmisteluun.

  • Markkinointirekisteriin kerätään tietoa potentiaalisista asiakkaista julkisista lähteistä sekä rekisteröidyltä itseltään. Rekisterin tarkoitus on markkinointitoimenpiteet esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse, mikäli asiakas ei ole markkinointia erikseen kieltänyt. Tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.


Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot ja tietolähteet

Rekistereissä ylläpidetään seuraavia tietoja:

Asiakasrekisteri: tilaus-, toimitus-, osoite- ja laskutustiedot, tarjous-, sopimus- ja ostohistoria. Asiakasrekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisteri: Tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden yhteystiedot, ostohistoria, tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Toimittaja- ja yhteistyökumppanien tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisista rekistereistä.

Markkinointirekisteri: yrityksen nimi ja osoite, avainhenkilöt ja heidän yhteystiedot, tehdyt markkinointitoimenpiteet, julkisista lähteistä saatavat yritystä koskevat taloustiedot. Markkinointirekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi yhteydenoton perusteella tai julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta.


Henkilötietojen suojaaminen

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Sähköiset tiedot säilytetään tarkoituksenmukaisesti suojatuilla palvelimilla, joiden teknistä tietoturvaa hallinnoidaan usein eri keinoin. Tietoon pääsyä hallitaan työroolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt perusteluineen tulee tehdä osoitteeseen info@mrpartners.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot keräämme tilauksen/sopimuksen myötä. Markkinointitiedot keräämme julkisista lähteistä, henkilöiltä itseltään tulleista sähköposteista tai yhteydenottopyyntölomakkeista.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

M.R. Partners Oy ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. M.R. Partners Oy:lle palveluita tuottavilla kolmansilla tahoilla saattaa kuitenkin olla pääsy tietoihin. M.R. Partners Oy huolehtii sopimuksin

siitä, etteivät nämä tahot käsittele henkilötietoja muutoin kuin M.R. Partners Oy:n ohjeiden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelyn kesto

Rekisteritietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakas-, toimittaja-, tai yhteistyökumppanuussuhde on voimassa. Markkinointirekisterin tietoja käsitellään niin kauan, kuin se M.R. Partners Oy:n liiketoiminnan kehittämisen kannalta on oleellista tai siihen asti kunnes rekisteröity peruu suostumuksensa henkiötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja tässä selosteessa selvitetyin perustein.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Keräämme verkkosivujen käyttäjien käyttäytymistietoja M.R. Partners Oy:n verkkosivulla. Käyttäjän laitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää sivustoamme sekä mitä kautta sivustolle on tultu, millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän laitetta koskevia teknisiä tietoja.

 

Käytämme evästeillä kerättyä tietoa palvelujemme kehittämiseen ja mainonnan osuvampaan kohdentamiseen. M.R. Partners Oy:n mainoksia voidaan kohdentaa kolmansien osapuolten (esim. Google) palveluissa sillä perusteella, että käyttäjä on vieraillut kotisivuillamme.

 

Mikäli et halua, että kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, voit estää tämän kieltämällä haluamasi evästeet selaimen asetuksista.

Muutokset selosteeseen

M.R. Partners Oy voi tehdä muutoksia tähän rekisteriselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat.  

bottom of page